Interferente.ro Cultura Religie Acatistul Sfantul Mare Mucenic Gheorghe purtatorul de biruinta

Luni, 15 Aprilie 2013 13:09

Acatistul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă

 

Sfântul Gheorghe este prăznuit de biserica ortodoxă pe 23 aprilie.

 

Rugăciunile începătoare, apoi:

 

Troparul, glasul al 4-lea

Ca un izbăvitor al celor robiţi şi celor să­raci ocrotitor, celor bolnavi doctor, conducătorilor ajutător, purtătorule de biruinţă, Mare Mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dum­nezeu să mântuiască sufletele noastre.

 

Condac 1:

Multnevoitorului al lui Hristos Ma­re­lui Mucenic Gheorghe, acum toţi din su­flet să-I cântăm, lăudându-l pe el în sfinţitele locaşuri, ca pe un preastrălucit mare soare al mucenicilor; şi ca unui apărător al credincioşilor şi ajutător, cu credinţă să-i cân­tăm: Bucură-te, purtă­torule de biruinţă, mare mucenice Gheorghe!

 

Icos 1:

Înger întru nevoinţă cu adevărat te-ai ară­tat, purtătorule de biruinţă al lui Hris­­tos Gheorghe; că materialnic şi cu trup fiind, vite­jeşte pentru credinţă ca un nema­terialnic şi fără de trup te-ai nevoit; pentru aceasta zicem ţie unele ca acestea:

Bucură-te, că te-ai arătat fire mai presus de fire;
Bucură-te, că te-ai arătat materie mai presus de materie;
Bucură-te, tânărule, veselule şi prea­fru­mosule;
Bucură-te, începătorule de nevoinţă al lui Hris­tos preaalesule;
Bucură-te, înger întrupat, care covârşeşti pe cei muritori;
Bucură-te, lumescule om, mai presus de lume cu mintea;
Bucură-te, că întru nevoinţă în chipul soa­relui te-ai arătat;
Bucură-te, că, după fel, ca un înger te-ai în­făţişat;
Bucură-te, adevărata lucrare a darului;
Bucură-te, curată nelucrare a firii;
Bucură-te, prin care credinţa s-a înălţat;
Bucură-te, prin care rătăcirea s-a stricat;
Bucură-te, purtătorule de biruinţă, Mare Mu­cenice Gheorghe!

 

Condac 2:

Vederile minţii avându-le curăţite, ai ales mai mult a pătimi pentru Zi­di­torul şi îm­preună a muri cu El, decât a trăi şi a avea câştigare vremelnică; pentru că ai dorit a te în­cununa cu cununa mucenicilor şi a cânta Dom­nului: Aliluia!

 

Icos 2:

Gheorghe, de trei ori fericite, plugar al cin­stirii de Dumnezeu te-ai arătat după numire; iar necinstirii dezrădăcinător, toată înşe­lăciunea idolilor din rădăcină smul­­gând-o. Pen­tru aceasta, vrednic eşti a auzi de la toţi acestea:

Bucură-te, semănătorul copacilor dreptei credinţe;
Bucură-te, tăietorul neghinelor înşelăciunii;
Bucură-te, că ai smuls spinii idolilor;
Bucură-te, că ai semănat holda credinţei;
Bucură-te, că pomi cu veselitoare roade ai adus lui Hristos;
Bucură-te, că pe mulţi ai adus mântuiţi lui Dumnezeu;
Bucură-te, purtătorule de grijă al sadurilor slu­­jirii Treimii;
Bucură-te, tăietorul rădăcinilor credinţei păgâne;
Bucură-te, cel ce ai arat pământul cel ne­roditor;
Bucură-te, cel ce l-ai arătat lui Dumnezeu roditor;
Bucură-te, prin care nedumnezeirea s-a pierdut;
Bucură-te, prin care cunoştinţa de Dum­nezeu a răsărit;
Bucură-te, purtătorule de biruinţă, Mare Mu­cenice Gheorghe!

 

Condac 3:

Din înălţime putere primind, te-ai ară­tat vi­teaz oştean, nevoitorule, al ne­stri­ca­tului Împărat Iisus, de stricăciosul îm­părat nete­mân­du-te, ci, de Dumnezeu luminat fiind, Domnului cânţi aşa: Aliluia!

 

Icos 3:

Având, o, purtătorule de biruinţă, ca o mare pavăză credinţa lui Hristos în ini­mă, ca un leu râvnind, în mijlocul ne­vo­inţei bărbăteşte ai stat cu îndrăzneaţă cu­ge­tare. Pentru aceasta te binecuvântăm, zicând:

Bucură-te, începătorule de toată biruinţa al lui Dumnezeu;
Bucură-te, voievodule al lui Hristos;
Bucură-te, luptătorule nebiruit al credinţei;
Bucură-te, de biruinţă purtătorule, mare ne­voi­torule al Duhului;
Bucură-te, prea tare David, care ai omorât pe Goliat;
Bucură-te, prea viteazule Samson, care ai bi­ruit pe cei de alt neam;
Bucură-te, al dreptei credinţe în lupte bi­ruitorule;
Bucură-te, al relei credinţe puternic cio­pli­torule;
Bucură-te, că eşti îmbogăţit cu inimă de fier;
Bucură-te, că te lauzi cu piept de diamant;
Bucură-te, viteazul Crucii cel biruitor;
Bucură-te, uriaşul credincioşilor cel de cu­nună purtător;
Bucură-te, purtătorule de biruinţă, Mare Mu­cenice Gheorghe!

 

Condac 4:

Ziditorului cu râvnă râvnind, ca Ilie de demult, de sineţi chemat, întru ne­vo­inţe ai intrat; că n-ai suferit a unge capul tău, sfinte, cu untdelemnul păcătoşilor. Pentru aceea, vrednicia de voievod ai aruncat-o lor, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icos 4:

Ale slujitorilor de idoli defăimătoare po­runci cele scrise împotriva creşti­ni­lor şi a lui Hristos auzindu-le, purtătorule de lupte, cu sufletul te-ai rănit ca un următor al lui Hristos; pentru aceea lumea şi trupul dis­preţuind, auzi acestea:

Bucură-te, că pe stricăcioasa bogăţie ai urât;
Bucură-te, că pe aceasta săracilor ai îm­părţit-o;
Bucură-te, împotriva îndulcirilor pă­mân­­­teşti, războitorule;
Bucură-te, decât bunătăţile cele mate­rial­nice mai înaltule;
Bucură-te, că pe toată lumea cu pi­cioarele ai călcat-o;
Bucură-te, că mărirea cea trecătoare ai dispreţuit-o;
Bucură-te, că floarea tinereţii cu ve­derea ai trecut-o;
Bucură-te, că de frumuseţea trupului nu te-ai milostivit;
Bucură-te, că viaţa întru nimic nu ţi-ai cruţat;
Bucură-te, al trupului vrăjmaş neîmpăcat;
Bucură-te, că ai avut neîmpătimirea de către toate;
Bucură-te, că ai luat biruinţa peste pa­timile tale;
Bucură-te, purtătorule de biruinţă, Mare Mu­­cenice Gheorghe!

 

Condac 5:

Dumnezeiască iubire ai avut în inima ta, mucenice, şi foc al dragostei celei către Hristos; de care înfierbântându-ţi-se min­­­tea, în­dumnezeit cu totul şi înfocat te-ai făcut; şi pe toate acestea de faţă ca un vis le-ai socotit, cân­tând lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icos 5:

Către închinătorul de idoli, Diocleţian, zicea nevoitorul Gheorghe: Pentru ce în­târzii, judecătorule, şi nu-mi găteşti în grăbă toate chinurile? Căci pe toate sunt gata a le primi pentru Ziditorul meu! De aceea auzi:

Bucură-te, nemăsurată iubire către Dum­nezeu;
Bucură-te, înfocată dorinţă către Hristos;
Bucură-te, foc nestins al dragostei celei dum­nezeieşti;
Bucură-te, iubirea cea neîncetată a Stă­pânului;
Bucură-te, că pe toate le-ai dat şi pe Hristos L-ai cumpărat;
Bucură-te, că, pentru Dumnezeu, pe toate cele dureroase desfătări le-ai socotit;
Bucură-te, că prin dor dorul trupului ai biruit;
Bucură-te, că văpaia prin văpaie ai stins-o;
Bucură-te, primitorul bunei desfătări;
Bucură-te, cel ce duhovniceşte iubeai şi îm­preună asemenea erai iubit;
Bucură-te, cel ce de sineţi cu totul te-ai în­străinat;
Bucură-te, că de Hristos cu totul te-ai apropiat;
Bucură-te, purtătorule de biruinţă, Mare Mu­­­cenice Gheorghe!

 

Condac 6:

Cu totul s-a spăimântat tiranul de prea­mi­nu­nata vitejie a ta, mucenice Gheorghe, şi de cuvintele tale detunându-se, peşte uimit şi fără de glas s-a făcut, căci nu avea ce să zică, nici nu ştia să cânte Domnului: Aliluia!

 

Icos 6:

Luminat, o, mucenice, în auzul tuturor în mijlocul luptei ai strigat: Unul este Dumnezeu-Treimea: Tatăl şi Fiul şi Duhul Sfânt, şi Hristos este Dumnezeu; pentru aceea te binecuvântăm pe tine, zicând:

Bucură-te, strălucite al Treimii propo­vă­­dui­torule;
Bucură-te, al credinţei vesel trâmbiţătorule;
Bucură-te, privighetoare cu dulce glas şi mult versuitoare;
Bucură-te, rândunea cântătoare şi răsunătoare;
Bucură-te, buze în cer tunătoare ale Dum­nezeirii lui Hristos;
Bucură-te, limbă de miere curgătoare a ico­nomiei lui Hristos;
Bucură-te, al cuvântării de Dumnezeu pro­povăduitorule;
Bucură-te, mărturisitor, împodobitor al credinţei;
Bucură-te, a Părintelui sirenă strigătoare;
Bucură-te, psaltire a Duhului bine răsunătoare;
Bucură-te, prin care adevărul s-a arătat;
Bucură-te, prin care minciuna s-a înfruntat;
Bucură-te, purtătorule de biruinţă, Mare Mu­­cenice Gheorghe!

 

Condac 7:

Mari, după tot chipul, sunt felurile chi­­nu­rilor pe care le-ai suferit, muce­nice; căci, numai cugetând cineva la ele, i se frânge chiar inima. Dar tu pe acestea le-ai su­ferit, cu bucurie cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icos 7:

Tânăr cu vârsta, dar bătrân cu mintea te-ai arătat, o, Mucenice Gheorghe; pen­tru aceea şi chinurile cu bărbăţie, ca şi cum altul le-ar fi pătimit, le-ai suferit cu vitează cu­getare; de aceea cântăm ţie unele ca acestea:

Bucură-te, că pântecele cu ascuţişul suliţei ţi-a fost împuns;
Bucură-te, că trupul cu vine de bou ţi-a fost lovit;
Bucură-te, că peste gură cu multe toiege ai fost bătut;
Bucură-te, că mâinile cu lanţuri ţi s-au legat;
Bucură-te, că pe roata cea cu ascuţişuri ai fost tras;
Bucură-te, că pieptul tău cu pietre a fost strivit;
Bucură-te, că încălţăminte înroşită în foc ai purtat;
Bucură-te, că în groapa cu var trei zile ai petrecut;
Bucură-te, că înveninătoare băuturi ai băut;
Bucură-te, că adeseori în temniţă ai locuit;
Bucură-te, că ai fost pus în suliţe prea ascuţite;
Bucură-te, că ai luat sfârşitul prin sabie;
Bucură-te, purtătorule de biruinţă, Mare Mu­cenice Gheorghe!

 

Condac 8:

Cu totul străine şi preamărite sunt toate mi­nunile câte le-ai făcut, Mucenice Gheor­ghe, în luptele tale, şi, după suferinţe nenu­mă­rate, cu bărbăţie mare şi cu putere, dând laudă lui Dum­nezeu, ai cântat: Aliluia!

 

Icos 8:

Purtătorule de chinuri, având în pieptul tău întreg pe Hristos, Cel ce este minu­nat între sfinţi, prin Acesta lucrai minunile cele înfricoşătoare şi mai presus de minte; de care noi, înspăimântându-ne, cu mirare zicem:

Bucură-te, cel ce vârfurile suliţelor ai ne­socotit;
Bucură-te, cel ce chinul roţii l-ai biruit;
Bucură-te, că te-ai arătat mai tare decât varul;
Bucură-te, că ai învins puterea veninului;
Bucură-te, că pe un mort de demult din mor­mânt l-ai ridicat;
Bucură-te, că pe boul lui Glicherie l-ai înviat;
Bucură-te, cel ce ai izbăvit un copil din Bulgaria;
Bucură-te, cel ce ai scăpat un copil din Creta;
Bucură-te, prin care copilul a biruit;
Bucură-te, de care neguţătorii s-au oprit;
Bucură-te, că stâlpul văduvei l-ai primit;
Bucură-te, că pe zeii elinilor i-ai surpat;
Bucură-te, purtătorule de biruinţă, Mare Mu­cenice Gheorghe!

 

Condac 9:

Pe tine toată firea îngerilor văzându-te stând în mijlocul luptei, tânăr şi puternic prin Hristos, singur luptându-te, plesnind cu mâinile te lăuda; şi bucurându-se, pe Domnul slăvea, cântând: Aliluia!

 

Icos 9:

Mărturisitor al dogmelor credinţei fiind, de trei ori fericite, şi minuni multe să­vârşind, pe tine văzându-te popoarele pe pă­mânt, către credinţa dumnezeiască a lui Hris­­tos se îndemnau, şi se bucurau cu duhul, zi­când ţie unele ca acestea:

Bucură-te, priveliştea îngerilor;
Bucură-te, privirea oamenilor;
Bucură-te, îndulcirea puterilor cereşti;
Bucură-te, veselia oamenilor pământeşti;
Bucură-te, că te-ai făcut mărire cerului şi pă­mântului;
Bucură-te, că bucurie ai adus îngerilor şi oa­menilor;
Bucură-te, desfătare frumoasă a lumii celei de sus;
Bucură-te, laudă dumnezeiască a lumii celei de jos;
Bucură-te, dulce strălucire a minţilor;
Bucură-te, dulce înfrumuseţare a sufletelor;
Bucură-te, prin care Biserica se veseleşte;
Bucură-te, prin care toată lumea dănţuieşte;
Bucură-te, purtătorile de biruinţă, Mare Mu­­cenice Gheorghe!

 

Condac 10:

Ceata demonilor, văzându-te pe tine, mu­cenice, că i-ai biruit pe ei prin luptă, căderea lor cu suspin amar o plângeau şi acestea ziceau: Cum purtătorul de trup pe cei fără de trup i-a biruit şi lui Dumnezeu cântă: Aliluia!

 

Icos 10:

Toiag de biruinţă mare şi atotputernic ai ridicat asupra amăgirii elinilor; pentru aceasta şi purtător de biruinţă te numeşti, Mucenice Gheorghe, de care noi, minu­nân­du-ne spre laudă zicem ţie unele ca acestea:

Bucură-te, pierzătorul demonilor;
Bucură-te, surpătorul elinilor;
Bucură-te, cel ce ai sfărâmat pe idolii cei ne­însufleţiţi;
Bucură-te, cel ce ai vădit meşteşugirile lor;
Bucură-te, că stăpâniri şi începătorii ai în­fruntat;
Bucură-te, căci cu vărsarea sângelui tău pe Leviatan l-ai înecat;
Bucură-te, cel ce focul amăgirii l-ai stins;
Bucură-te, cel ce lăţirea politeismului ai stins;
Bucură-te, înfricoşătorule arzător al capiştilor;
Bucură-te, prea puternicule sfărâmător al idolilor;
Bucură-te, prin care satana suspină;
Bucură-te, prin care păgânismul oftează;
Bucură-te, purtătorule de biruinţă, Mare Mu­­cenice Gheorghe!

 

Condac 11:

Cetele tuturor sfinţilor întâmpinau, o, mu­cenice, sfânt sufletul tău, când se suia la ceruri, şi cu îngerii cântare de biruinţă lui Dum­nezeu strigau, întru bucurie cântând împreună: Aliluia!

 

Icos 11:

Lumina cea neapusă a Preasfintei Treimi o vezi nemijlocit, o, Gheorghe Muce­nice, şi te bucuri acum de bucuria cea adevărată, ne­sfârşită şi negrăită, pentru chinurile ce le-ai suferit; pentru aceasta zicem ţie:

Bucură-te, că te desfătezi în viaţa cea fără de moarte;
Bucură-te, că te împărtăşeşti de Lumina cea negrăită;
Bucură-te, vorbitorule de nematerialnicii îngeri;
Bucură-te, cu toţi sfinţii împreună-pe­tre­că­to­rule;
Bucură-te, că împreună cu Hristos, Cel ce a pătimit mai înainte, ai pătimit;
Bucură-te, că împreună cu Cel ce S-a prea­slăvit acum te-ai mărit;
Bucură-te, cel ce împărăţia cerurilor ai do­bân­dit;
Bucură-te, cel ce de veşnica mărire te-ai îm­părtăşit;
Bucură-te, cel ce porţi cununa cea ne­veştejită;
Bucură-te, cel ce ai luat după har în­dum­ne­zeirea;
Bucură-te, neîncetat-văzătorule al lui Dum­ne­zeu;
Bucură-te, dumnezeiescule împreună-moş­te­nitor al lui Hristos;
Bucură-te, purtătorule de biruinţă, Mare Mu­ce­nice Gheorghe!

 

Condac 12:

Daruri ai luat, mucenicule, de la Dum­nezeu, a vindeca patimile sufletelor şi ale trupurilor; pentru aceasta, dă-le pe acestea şi nouă slujitorilor Bisericii lui Hristos, celor ce de amândouă acestea suntem lipsiţi, dar care cân­tăm lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icos 12:

Cu cântări de psalmi serbând amintirea şi luptele tale, mucenice, te lăudăm pe tine şi te binecuvântăm din suflet, ca pe un fierbinte apărător al lumii, şi cu cântările, ca şi cu buzele, toţi sărutându-te, zicem către tine:

Bucură-te, comoara cea nefurată a săracilor;
Bucură-te, al văduvelor mare apărătorule;
Bucură-te, în felurite împrejurări al credin­cioşilor binefăcătorule;
Bucură-te, doc­tor fără de plată al bol­navilor;
Bucură-te, că tuturor toate, pentru Hristos, te faci;
Bucură-te, că pe toată lumea din nevoi o scapi;
Bucură-te, grabnic al celor în nevoi aju­tătorule;
Bucură-te, al întristărilor dulce mângâietorule;
Bucură-te, izvorule nesecat al minunilor;
Bucură-te, curgere neîncetată a darurilor;
Bucură-te, minunea Bisericii celei din Lida;
Bucură-te, rugătorule şi mijlocitorule al tuturor;
Bucură-te, purtătorule de biruinţă, Mare Mu­ce­nice Gheorghe!

 

Condac 13:

O, Mare Mucenice Gheorghe, nume dulce şi scump tuturor credincioşilor, această scurtă laudă, ce o aducem ţie, cu blândeţe primeşte-o, şi de tot felul de întâmplări fereşte pe cei ce cântă lui Dumnezeu: Aliluia! Acest Condac se zice de trei ori.

 

Apoi se zice iarăşi Icosul 1 şi Condacul 1.


Related news items:
Newer news items:
Older news items: