Interferente.ro Cultura Religie Acatistul sfantului ioan botezatorul

Duminică, 29 Aprilie 2012 16:53

Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul

 

Sfântul Ioan Botezătorul este sărbătorit de biserica ortodoxă pe 7 ianuarie.

 

Rugăciuni începătoare

În numele Sfintei Treimi!

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin.
Slavă Ţie Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!

(de 3 ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin.
Preasfântă Treime miluieşte-ne pe noi, Doamne curăţeşte păcatele noastre, Stăpâne iartă fărădelegile noastre, Sfinte cercetează şi vindecă neputinţele noastre pentru numele Tău.
Doamne miluieşte! (de 3 ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin.
Tatăl Nostru care eşti în Cer, Sfânt este numele Tău, Vie este Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri şi nu ne lăsa pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău şi viclean deopotrivă, că a Ta este Împărăţia şi Puterea şi Slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin!


Troparul Sfântului Ioan Botezătorul

Preabinecuvântatule Sfinte Ioan Botezătorule, care ai fost ales de Dumnezeu să faci lucrare sfântă şi apostolică în vremea Domnului Iisus Hristos, care ai curăţit lumea de păcate prin Sfântul Botez în apa Iordanului, te rugăm să vii în ajutorul nostru şi să ne curăţeşti pe noi, eliberându-ne de toate relele şi de păcatele noastre cele multe, cu nesfârşita şi marea ta bunătate.

Condac 1
Născut ai fost în poporul evreu Sfinte Ioan Botezătorule, dintr-o mamă sfântă pe nume Elisabeta şi un tată care era un demn preot al Templului pe nume Zaharia. Ei erau amândoi drepţi înaintea lui Dumnezeu şi umblau fără prihană în toate poruncile Lui şi s-au rugat necontenit pentru a li se da lor un urmaş, iar noi cântăm cu multă cinste: Bucură-te Sfinte Ioan Botezătorule, Înaintemergătorule!

Icos 1
Naşterea ta în lume Sfinte Ioan Botezătorule, a fost vestită de un înalt Înger al Domnului - Sfântul Arhanghel Gavriil, care s-a arătat de-a dreapta altarului tămâierii în Templu şi care a grăit tatălui tău: "Nu te teme Zaharia pentru că rugăciunea ta a fost ascultată şi Elisabeta, femeia ta, îţi va naşte un fiu şi-l vei numi Ioan şi bucurie şi veselie vei avea şi de naşterea lui mulţi se vor bucura". Sf. Zaharia îndoindu-se de aceste cuvinte, a fost pedepsit de Sf. Arhanghel să nu mai poată vorbi până în ziua împlinirii acestei profeţii, iar noi crezând toate acestea, cu smerenie îţi zicem aşa:
Bucură-te, că naşterea ta în lume a fost vestită de Sf.
Arhanghel Gavriil - Înger al Domnului;
Bucură-te, că te-ai născut dintr-o mamă Sfântă Elisabeta;
Bucură-te, că tatăl tău era Zaharia, un demn slujitor al Templului lui Dumnezeu;
Bucură-te, că părinţii tăi care nu aveau copii s-au rugat necontenit pentru venirea ta în lume;
Bucură-te, că te-ai născut în poporul evreu;
Bucură-te, că ai primit de la Dumnezeu numele Ioan;
Bucură-te, că tatălui tău i s-a redat graiul la naşterea ta;
Bucură-te, că venirea ta în lume a fost bucurie pentru mulţi;
Bucură-te, Sfinte Ioan Botezătorule, Înaintemergătorule!


Condac 2
Vestit fiind de Sfântul Arhanghel Gavriil, ai avut darul şi misiunea pământeană de a învăţa în poporul de atunci legile lui Dumnezeu şi de a propovădui întoarcerea la pocăinţă, drept pentru care noi cu toţii cântăm cu evlavie: Aleluia!

Icos 2
Viaţa ta a fost închinată Divinităţii, după cum a arătat Sf. Înger al Domnului: "Căci va fi mare înaintea Domnului; nu va bea vin, nici altă băutură ameţitoare şi încă din pântecele mamei sale se va umple de Duhul Sfânt." Iar noi îţi zicem aşa:
Bucură-te Sfinte Ioan Botezătorule, că ai fost un ales al lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ai avut o misiune pe Pământ de propovăduitor şi învăţător;
Bucură-te, că ai învăţat pe oamenii de atunci legile lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ai cerut oamenilor întoarcerea la pocăinţă;
Bucură-te, că ai fost mare înaintea lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ţi-a fost dat să nu consumi vin şi nici băuturi ameţitoare;
Bucură-te, că ţi s-a arătat că te vei umple de Duh Sfânt;
Bucură-te, că pe mulţi care au fost căzuţi ai întors înapoi spre Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Ioan Botezătorule, Înaintemergătorule!


Condac 3
Fiind încă din pântecele mamei tale, ai salutat venirea în lume a Mântuitorului nostru Domnul Iisus Hristos, prin Fecioara Maria care era însărcinată. Ai avut o tresăltare la vederea acesteia când ea a venit în vizită la părinţii tăi, iar Sfânta Elisabeta, mama ta s-a umplut de Duh Sfânt şi pentru aceasta noi cântăm cu toţii: Aleluia!

Icos 3
Elisabeta mama ta, mirată de aşa o minune a strigat cu glas mare şi i-a zis Fecioarei Maria: "Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău. Şi de unde mie aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu? Că iată cum veni la urechile mele glasul salutării tale, pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu." iar noi minunându-ne de această întâmplare îţi spunem:
Bucură-te, că Preacurata Fecioară Maria a venit în vizită la părinţii tăi;
Bucură-te, că ai tresăltat de bucurie la vederea ei;
Bucură-te, că L-ai recunoscut şi L-ai salutat pe Domnul Iisus Hristos încă din pântecele matern;
Bucură-te, că mama ta s-a umplut de Duh Sfânt;
Bucură-te, că ea a strigat cu glas mare bucuria ei;
Bucură-te, de cinstea care i s-a făcut mamei tale de către Preacurata Fecioară Maria;
Bucură-te, că salutul l-ai transmis printr-o tresăltare minunată;
Bucură-te, că Fecioara Maria era Maica Domnului nostru Iisus Hristos;
Bucură-te, Sfinte Ioan Botezătorule, Înaintemergătorule!


Condac 4
Misiune de mare importanţă pe Pământ ţi-a hărăzit ţie Dumnezeu Sfinte Ioan Botezătorule, pe care a descoperit-o părintelui tău Zaharia în Templu, iar noi cu multă cinste cântăm: Aleluia!

Icos 4
Sfântul Arhanghelul Gavriil a zis părintelui tău Zaharia despre tine: "Şi pe mulţi dintre fii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor. Şi va merge înaintea lor cu Duhul şi cu puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor spre copii şi pe cei neascultători la înţelepciunea drepţilor, ca să găsească Domnul un popor pregătit" iar noi cu respect îţi zicem:
Bucură-te, că Sf. Arhanghel Gavriil a vestit despre tine;
Bucură-te, că tatăl tău cu luare aminte a ascultat;
Bucură-te, că pe mulţi fii ai lui Izrael ai reîntors la Dumnezeu;
Bucură-te, că ai mers înaintea Domnului Iisus Hristos;
Bucură-te, că ai avut Duhul Sfânt asupra ta şi puterea lui Ilie;
Bucură-te, că ai propovăduit cu înţelepciune;
Bucură-te, că ai reîntors în iubire inimile părinţilor spre copii;
Bucură-te, că pe cei neascultători i-ai făcut ascultători;
Bucură-te, Sfinte Ioan Botezătorule, Înaintemergătorule!


Condac 5
Crescut în evlavie faţă de Dumnezeu şi cu multă înţelepciune şi cunoaştere, ai început a propovădui pe vremea când dominaţia romană se exercita în Iudeea prin procuratorul Ponţiu Pilat, iar arhereii Templului erau Anna şi Caiafa. Cuvântul lui Dumnezeu a fost cu tine Sfinte Ioan Botezătorule, în timp ce te aflai în pustie unde duceai o viaţă de ascet şi Acesta te-a chemat să vii în împrejurimile Iordanului, unde să propovăduieşti peste tot Botezul pocăinţei şi iertarea păcatelor, iar noi cântăm cu devotament lui Dumnezeu: Aleluia!

Icos 5
Prin minunata ta propovăduire s-au împlinit cuvintele proorocului Isaia care a spus: "Este glasul celui ce strigă în pustie: Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui. Orice vale se va umple şi orice deal se va pleca; cărările cele strâmbe se vor face drepte şi cele colţuroase, drumuri netede. Şi toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu", iar noi cu smerenie îţi spunem:
Bucură-te, că te-ai ridicat mare propovăduitor în Iudeea pe vremea ocupaţiei romane;
Bucură-te, că Dumnezeu nu a părăsit pe poporul său;
Bucură-te, că ai fost chemat la propovăduire de glasul lui Dumnezeu când te aflai în pustiu;
Bucură-te, că ţi s-a cerut să propovăduieşti în toate împrejurimile Iordanului;
Bucură-te, că pe oameni i-ai chemat la Botezul pocăinţei şi iertarea păcatelor;
Bucură-te, că prin minunata ta propovăduire s-au împlinit cuvintele proorocului Isaia;
Bucură-te, că prin cuvintele tale ai pregătit calea Domnului;
Bucură-te, că ai îndreptat cărările cele strâmbe şi drumurile colţuroase le-ai netezit înaintea Lui;
Bucură-te, Sfinte Ioan Botezătorule, Înaintemergătorule!


Condac 6
Prin cuvintele minunatelor tale propovăduiri ai certat pe cei neascultători din popor, pe care i-ai îndemnat să nu fugă, căci nu era destul numai să fie ei din poporul lui Avram pentru a fi păziţi de mânia Divină. Ei trebuiau să se şi pocăiască de faptele lor cele rele şi să devină ascultători de legea lui Dumnezeu: "Faceţi dar, roade vrednice de pocăinţă şi nu începeţi a zice în voi înşivă: Avem tată pe Avraam, căci vă spun că Dumnezeu poate şi din pietrele acestea să ridice fii lui Avraam". Noi cei ascultători cu cinste şi cu evlavie cântăm: Aleluia!

Icos 6
Mulţimile care veneau să te asculte şi să se Boteze în apa Iordanului, primeau multă învăţătură de la tine şi multe îndrumări folositoare lor pentru mântuire, căci tu le spuneai: "Cel ce are două haine să dea celui ce nu are şi cel ce are bucate să facă asemenea". Vameşilor care te-au întrebat le-ai răspuns: "Nu faceţi nimic mai mult peste ce vă este rânduit", iar soldaţilor le-ai dat sfat înţelept: "Să nu asupriţi pe nimeni, nici să învinuiţi pe nedrept şi să fiţi mulţumiţi cu solda voastră", iar noi cu multă dragoste te cinstim şi zicem:
Bucură-te, că pe poporul evreu l-ai îndrumat;
Bucură-te, că pe cei răi i-ai îndemnat, să se păzească de mânia Divină;
Bucură-te, că i-ai chemat pe cei din poporul lui Avraam la ascultare de lege;
Bucură-te, că mulţimile te ascultau şi urmau îndemnurile tale;
Bucură-te, că i-ai îndemnat la milostenie şi întrajutorare;
Bucură-te, că pe vameşi i-ai îndrumat;
Bucură-te, că pe ostaşi i-ai sfătuit;
Bucură-te, că pe cei ce au venit la Iordan i-ai botezat;
Bucură-te, Sfinte Ioan Botezătorule, Înaintemergătorule!


Condac 7
Oamenii văzând marea ta înţelepciune şi putere se întrebau în sinea lor: "Nu cumva este Hristosul?" dar tu le răspundeai cu multă smerenie: "Eu vă botez cu apă, dar vine Cel ce este mai tare decât mine, Căruia nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintelor. El vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc, a cărui lopată este în mâna Lui, ca să cureţe aria şi să adune grâul în jitniţa Sa, iar pleava o va arde cu foc nestins" iar noi cântăm cu smerenie: Aleluia!


Icos 7
Luminat fiind de Duhul lui Dumnezeu, multe îndemnuri folositoare propovăduiai poporului, vestind pe Cel ce urma să vină şi mulţime mare de popor din ţinutul Iudeii şi al Ierusalimului se botezau în râul Iordan lepădându-se de păcate, iar noi cu cinste mare îţi spunem:
Bucură-te, că oamenii vedeau marea ta putere şi înţelepciune;
Bucură-te, că oamenii aşteptau venirea Hristosului;
Bucură-te, că tu L-ai arătat pe Cel ce urma să vină;
Bucură-te, că tu ai pregătit calea Domnului Iisus Hristos;
Bucură-te, că ai recunoscut marea Lui putere Dumnezeiască;
Bucură-te, că mulţimile de oameni te ascultau;
Bucură-te, că pe mulţi i-ai curăţit de păcate cu botezul sfânt în apa Iordanului;
Bucură-te, că mulţime mare din ţinutul Iudeii şi al Ierusalimului te-au ascultat şi s-au pocăit;
Bucură-te, Sfinte Ioan Botezătorule, Înaintemergătorule!


Condac 8
În zilele acelea a ajuns şi Domnul Iisus Hristos la apa Iordanului, venind din Nazaretul Galileii, cerând să fie botezat de către tine, iar tu Sfinte Ioan Botezătorule L-ai oprit spunând: "Eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine şi Tu vii la mine?" şi Domnul Iisus Hristos ţi-a răspuns: "Lasă acum că aşa se cuvine să împlinim toată dreptatea" iar apoi L-ai botezat şi L-ai arătat mulţimii spunând: "Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii. Acesta este despre Care eu am zis: După mine vine un bărbat, care a fost înainte de mine, fiindcă înainte de mine era şi eu nu-L ştiam, dar ca să fie arătat lui Izrael am venit eu, botezând cu apă.", iar noi cu smerenie şi cu evlavie cântăm: Aleluia!

Icos 8
Primind semn ceresc de la Dumnezeu l-ai făcut cunoscut mulţimilor pe Fiul întrupat mărturisind: "Am văzut Duhul coborându-se, din Cer, ca un porumbel şi a rămas peste El. Şi eu nu-l cunoşteam pe El, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă, Acela mi-a zis: Peste Care vei vedea Duhul coborându-se şi rămânând peste El, Acela este Cel ce botează cu Duh Sfânt. Şi eu am văzut şi am mărturisit că Acesta este Fiul lui Dumnezeu.", iar noi cu dragoste îţi spunem:
Bucură-te, că ai fost călăuzit de Dumnezeu;
Bucură-te, că pe Fiul lui Dumnezeu L-ai arătat mulţimii;
Bucură-te, că Domnul Iisus Hristos ţi-a cerut să-l Botezi în apa Iordanului;
Bucură-te, că smerit fiind, de mare cinste ai avut parte, Botezând pe Fiul lui Dumnezeu;
Bucură-te, că pe Duhul Sfânt l-ai văzut în formă de porumbel pogorând peste Domnul în timpul Botezului;
Bucură-te, că L-ai mărturisit pe Fiul lui Dumnezeu;
Bucură-te, că El era Mielul lui Dumnezeu;
Bucură-te, că Duhul lui Dumnezeu ţi l-a făcut cunoscut, căci înainte nu-L ştiai;
Bucură-te, Sfinte Ioan Botezătorule, Înaintemergătorule!


Condac 9
Ucenicilor tăi care te urmau în învăţătură la apa Iordanului, le-ai dat îndemn sfânt de a-l urma pe Domnul Iisus Hristos, de a sta de vorbă cu El, de a primi învăţătura Lui, iar aceştia te-au ascultat şi astfel ei s-au încredinţat că Acesta era Fiul lui Dumnezeu, Cel aşteptat şi care pe atunci avea 30 de ani, iar noi cu mult respect sfânt cântăm: Aleluia!

Icos 9
Fiind întemniţat de către tetrarhul Irod Sfinte Ioan Botezătorule, deoarece l-ai mustrat pentru Irodiada femeia fratelui său Filip pe care el o luase de soţie deşi nu se cuvenea, precum şi pentru toate faptele lui rele, ai fost despărţit de ucenicii tăi. Acestor ucenici care au ajuns apoi la Domnul Iisus Hristos, Acesta le-a spus: "Mergeţi şi spuneţi lui Ioan cele ce auziţi şi vedeţi: Orbii îşi capătă vederea şi şchiopii umblă, leproşii se curăţesc şi surzii aud, morţii înviază şi săracilor li se binevesteşte. Şi fericit este acela care nu se va sminti întru Mine." iar ei îţi aduceau necontenit veşti şi mărturii despre propovăduirea şi minunile ce se săvârşeau, iar noi din toată inima îţi spunem:
Bucură-te, că pe Domnul Iisus Hristos foarte mult l-ai iubit;
Bucură-te, că şi pe ucenicii tăi spre El i-ai îndrumat;
Bucură-te, că aceştia cu credinţă l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos;
Bucură-te, că şi ei au fost martori la minunile săvârşite de Domnul Iisus Hristos;
Bucură-te, că şi în temniţă fiind primeai veştile despre minunile săvârşite;
Bucură-te, că şi Domnul Iisus Hristos te-a preţuit mult;
Bucură-te, că şi pe ucenicii tăi i-a învăţat;
Bucură-te, că ai avut mult curaj de a mustra pe Irod şi pe familia lui;
Bucură-te, Sfinte Ioan Botezătorule, Înaintemergătorule!


Condac 10
Domnul Iisus Hristos te aprecia foarte mult şi a arătat despre tine că ai fost un mare prooroc pe Pământ: "Adevărat vă zic vouă: Nu s-a ridicat între cei născuţi din femei unul mai mare decât Ioan Botezătorul; totuşi cel mai mic în Împărăţia Cerurilor este mai mare decât el." Iar noi cu cinste şi cu devotament cântăm: Aleluia!

Icos 10
Râvna şi înţelepciunea ta cea sfântă ţi-au adus multe aprecieri deosebite din partea Mântuitorului, care arăta ucenicilor despre tine: "Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum Împărăţia Cerurilor se ia prin străduinţă şi cei ce se silesc pun mâna pe ea. Toţi proorocii şi Legea au proorocit până la Ioan. Şi dacă voiţi să înţelegeţi, el este Ilie, cel ce va să vină.", iar noi cu multă cinste îţi zicem ţie:
Bucură-te, că Domnul Iisus Hristos te aprecia foarte mult;
Bucură-te, că I-ai deschis calea fiind un mare prooroc;
Bucură-te, că ai fost pe Pământ cel mai mare născut din femeie;
Bucură-te, că înalta ta strădanie şi înţelepciune a fost arătată ucenicilor;
Bucură-te, că te-ai străduit să ajungi în Împărăţia Cerurilor;
Bucură-te, că ai fost un mare prooroc al Duhului Sfânt;
Bucură-te, că ai fost Ilie, cel revenit;
Bucură-te, că pe Dumnezeu în mod minunat L-ai slujit;
Bucură-te, Sfinte Ioan Botezătorule, Înaintemergătorule!


Condac 11
Irod se temea de tine şi chiar dacă te-a întemniţat el asculta cu atenţie cele ce spuneai, dar Irodiada împreună cu fiica ei te urau şi vroiau să te piardă. Umblând cu vicleşuguri la o mare petrecere ea a obţinut condamnarea ta la moarte Sfinte Ioan Botezătorule şi Irod a fost nevoit să-şi ţină jurământul dat în faţa dregătorilor. Tu Sfinte Ioan Botezătorule, ai primit această nedreaptă osândă, fiind o mare pildă de curaj şi demnitate, iar noi cu mult respect cântăm: Aleluia!

Icos 11
Fiind întotdeauna un om simplu şi foarte smerit, Sfinte Ioan Botezătorule, umblai umil înveşmântat cu îmbrăcăminte din păr de cămilă, încins cu cingătoare de piele în jurul mijlocului şi te hrăneai numai cu hrană curată. Însă erai aspru şi nemilos cu necurăţiile, cu fărădelegile şi cereai respectarea întocmai a Legilor lui Dumnezeu, drept pentru care şi poporul şi ucenicii tăi te iubeau foarte mult. Ei au fost cei care ţi-au luat trupul şi te-au înmormântat după cuviinţă, acordându-ţi toată cinstirea cuvenită, iar noi cu toţii îţi zicem aşa:
Bucură-te, că ai fost respectat chiar şi de către duşmanii tăi;
Bucură-te, că răutatea lui Irod nu ţi-a putut înfrânge demnitatea;
Bucură-te, că ai fost mai presus de firea omenească şi cu demnitate ai înfruntat moartea;
Bucură-te, că ucenicii tăi te-au iubit foarte mult;
Bucură-te, că ei te-au înmormântat după rânduială şi te-au cinstit;
Bucură-te, că te-ai purtat ca un om umil şi smerit;
Bucură-te, că ai avut ca veşmânt îmbrăcăminte simplă din păr de cămilă;
Bucură-te, că te-ai hrănit numai cu hrană curată;
Bucură-te, Sfinte Ioan Botezătorule, Înaintemergătorule!


Condac 12
După trecerea ta în Lumina Domnului, l-ai învins definitiv pe tetrarhul Irod, prin înţelepciunea şi bunătatea ta, căci acesta când auzea despre Domnul Iisus Hristos şi despre minunile Sale, spunea slujitorilor lui cu mare spaimă: "Acesta este Ioan Botezătorul; el s-a sculat din morţi şi de aceea se fac minuni prin el." iar noi cu multă dragoste cântăm: Aleluia!

Icos 12
Rămas în memoria ucenicilor ca un mare învăţat şi un desăvârşit slujitor al lui Dumnezeu pe Pământ, ai fost un preaminunat Înaintemergător al Domnul Iisus Hristos. El spunea despre tine ucenicilor: "Da ce aţi ieşit să vedeţi? Oare prooroc? Da! Zic vouă: şi mai mult decât un prooroc. Acesta este cel despre care s-a scris: Iată trimit înaintea feţei Tale pe Îngerul Meu, care va găti calea Ta, înaintea Ta." Iar noi cu multă dragoste sfântă îţi spunem aşa:
Bucură-te, că ai fost iubit de ucenici;
Bucură-te, că ei ţi-au continuat munca;
Bucură-te, că ai fost foarte apreciat de Domnul Iisus Hristos;
Bucură-te, că prin activitatea ta s-au împlinit scripturile;
Bucură-te, că ai fost un înţelept Înaintemergător al Domnului;
Bucură-te, că ai fost mai mult decât un prooroc;
Bucură-te, că ai fost un înalt Înger trimis în calea Domnului Iisus Hristos;
Bucură-te, preaminunatule slujitor ceresc;
Bucură-te, Sfinte Ioan Botezătorule, Înaintemergătorule!


Condac 13
Cât ai trăit pe Pământ Sfinte Ioan Botezătorule, ai fost un mare luminător, o pavăză a dreptăţii, o sabie neînvinsă în lupta cu răul şi cu fărădelegea, un credincios slujitor al lui Dumnezeu, un mare prooroc de la Duhul Sfânt şi un preaminunat Înaintemergător în calea Domnului Iisus Hristos. După ce ai ajuns în Împărăţia Cerurilor, mari ranguri şi onoruri cereşti ţi s-au dat ca răsplată pentru vrednicia ta, precum şi un minunat Sobor în care se află nenumăraţi Îngerii Botezători, drept pentru care noi creştinii de azi cântăm cu toţii, cu multă evlavie şi cu cinste lui Dumnezeu: Aleluia!
Acest condac se citeşte de 3 ori.

 

Apoi se citeşte Icos 1 şi Condac 1, după care se zice rugăciunea.

Rugăciune către Sfântul Ioan Botezătorul
Sfinte Ioan Botezătorule, având noi pilda viţii tale, de smerenie, de umilinţă şi de înţelepciune, te rugăm să ne ajuţi şi pe noi să devenim demni slujitori ai Divinităţii, să ne învrednicim şi noi de a vedea pe Dumnezeu şi Împărăţia Cerurilor. Te rugăm să reverşi peste noi din marea ta bunătate şi înţelepciune şi să ne Botezi şi pe noi, curăţindu-ne de toate relele şi de toate păcatele noastre, pentru a ne întoarce cu toţii la credinţa cea adevărată în Dumnezeu, căci este a doua venire a Sfintei Treimi pe Pământ şi a Domnului nostru Iisus Hristos. Noi care te iubim şi te respectăm, te mai rugăm, ca împreună cu marele tău Sobor şi cu Îngeri tăi Botezători, să ne ajuţi pe noi românii spre a instaura aici pe pământ Ţara Sfântă Ortodoxă România, care să fie o pildă de trăire în credinţă şi în ascultare de Legea lui Dumnezeu pentru toate neamurile.
Domnul Dumnezeu să fie lăudat şi mărit, acum şi pururea şi în vecii vecilor!
Amin.


Related news items:
Newer news items:
Older news items: