Interferente.ro Cultura Citate Citate despre unire si unitatea nationala romaneasca

Joi, 30 Noiembrie 2017 16:19

Citate despre unire si unitatea nationala romaneasca

Unire, unitatea naţională românească, visul de veacuri al acestui popor atât de încercat de vremuri. Oameni destoinici, de-a lungul timpului au făcut paşi pentru atingerea acestui nobil ţel, oameni talentaţi au pus în cuvinte acest simţământ atât de înălţător.


A ne uni asupra principiului Unirii este a ne uni asupra persoanei ce reprezintă acest principiu. Această persoană este Alexandru Ioan Cuza, domnul Moldovei. Să ne unim asupra acestui nume şi posteritatea ne va binecuvânta, ţara ne va întinde mâinile şi conştiinţa noastră va fi împăcată că ne-am împlinit o dorinţă sfântă. Vasile Boerescu

Aceasta este o ţară călcată în picioare multă vreme, o ţară călcată în picioare multă vreme, o ţară de multe ori sacrificată, o ţară victimă a mai multor năvăliri barbare şi ameninţată încă, dar care din propria sa insecuritate, din reacţiunea sa defensivă în contra pericolelor invaziunii îşi trage regulile vieţii sale: definiţia României se găseşte poate în aceste câteva cuvinte. În tot cazul de aici decurg principiile esenţiale ale politicii precum şi ale spiritualităţii sale... Iată ce determină aceste două idei de care este dominată România de azi şi fără de care ea se expune riscului de a pieri: Ideea de naţionalitate şi ideea de ordine. Jaques Bainville

Acum slobozeşte Doamne pe robul tău, căci ochii lui văzut-au mântuirea. De acum pot muri fericit, căci am văzut marele ideal împlinit. Gheorghe Pop de Băseşti

Cea mai mare sărbătoare naţională a românilor. Peste 100.000 de români sosiţi la Alba Iulia ... La chemarea conducătorilor vrăjiţi de idealul măreţ râuri, râuri curgeau şirurile spre cetatea istorică a lui Mihai Viteazul. De la vlădică la opincă, de la copilaşul plăpând până la moşneagul gărbovit... erau de faţă la marea sărbătoare ... Visurile stropite cu atâtea lacrimi şi sânge s-au împlinit. Ziarul Alba Iulia – Citeşte mai multe informaţii despre ceea ce au trăit românii la Alba Iulia în articolul: Descrierea atmosferei de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, Ziua Unirii

Colonelul Cuza are una dintre calităţile cele mai rare şi, în consecinţă, cea mai preţioasă: sinceritatea. Am găsit la el, de asemenea, bunul simţ şi modestia. Ar fi omul pe care îl cere situaţia sa nouă: un om cinstit, plin de dragoste pentru ţara sa, foarte hotărât să pună în practică Unirea şi ideile sale de reformă şi de progres. Leon Beclard, Consulul francez la Bucureşti, 1859

Cupa suferinţelor s-a umplut cu vârf. Timpul desrobiei a sosit. Lăsăm cu cuvinte de moarte, strigate de aici din inima Ungariei, să se scoale toţi românii, ca un singur om, şi scuturând jugul robiei să ne răzbune pe noi! Cuvinte scrise cu creionul pe o cruce din Oltenia

Dacă jertfele aduse de ardeleni pentru Unire au fost mari şi dureroase, apoi trebuie să se ştie că şi jertfele aduse de românii din Vechiul Regat pentru eliberarea Ardealului nu au fost mai puţin zguduitoare. Multe şi mari au fost suferinţele tuturora şi ale celor de dincoace, ca şi ale celor de dincolo de Carpaţi, aduse pe altarul Unirii tuturor românilor. Se vede că actele mari nu se realizează fără sudoare, fără lacrimi şi fără sânge. Sute şi mii de eroi trebuie să izbăvească prin martirul lor mântuirea celorlalţi. Apostol Zamfir

Duşmanii seculari, care ne-au ţinut veacuri de-a rândul în lanţuri fizice ..., înăbuşind cu brutalitate toate manifestările sufletului românesc dornic de libertate şi cultură naţională. Lanţurile acestei robiri suntem chemaţi, fraţilor, să le dezrobim astăzi, în această Mare Adunare Naţională a tuturor românilor. Lăsaţi-vă cuprinşi, fraţilor, de fiorii sfinţi ai acestui praznic naţional şi, în cea mai deplină armonie, să clădim temeliile fericirii noastre naţionale viitoare. Gheorghe Pop de Băseşti

În numele Românilor din Vechiul Regat, din Basarabia şi din Bucovina, astăzi uniţi, cu profundă recunoştinţă primesc hotărârea fraţilor noştri de peste Carpaţi, de a săvârşi Unitatea Naţională a tuturor Românilor şi declar pe veci unite în Regatul Român toate ţinuturile de Români de la Tisa până la Nistru. Regele Ferdinand I către delegaţia care i-a prezentat Actul Unirii

Jur în numele Prea Sfintei Treimi şi în faţa Ţării mele, că voi păzi cu sfinţenie drepturile şi interesele Patriei, că voi fi credincios constituţiei în textul şi în spiritul ei, că în toată domnia mea voi veghea la respectarea legilor pentru toţişi în toate uitând toată prigonirea şi ura, iubind deopotrivă pe cel ce m-a iubit şi pe cel ce m-a urât, neavând dinaintea ochilor mei, decât binele şi fericirea naţiei române. Alexandru Ioan Cuza

Mântuirea neamului nostru nu ne va veni de nicăieri dacă noi nu ne vom şti-o afla... În noi zace generaţia viitorului şi numai noi vom fi în stare să ne luptăm pentru drepturile unei vieţi corespunzătoare idealurilor noastre. Victor Deleu

Mulţi învăţaţi consideră naşterea şi începuturile neamului românesc drept o enigmă şi un miracol sau în sfârşit, ceva inexplicabil prin obişnuitele metode istorice. Este fără îndoială, o minune cum a rezistat şi a persistat aici poporul nostru, în mijlocul tuturor uraganelor, dar ţăranul român, existenţa lui permanentă pe aceste plaiuri poate dezlega taina aceasta şi altele care ne privesc. Ţăranul e începutul şi sfârşitul. Numai pentru că am fost neam paşnic de ţărani am putut să ne păstrăm fiinţa şi pământul. Liviu Rebreanu

Naţiunea română din Ungaria şi Transilvania speră şi aşteaptă, că în năzuinţa ei pentru libertate o va ajuta întreg neamul românesc, cu care se consideră unită pe vecie. Din Manifestul Consiliului Naţional Român, 1918

Neamul românesc face în Dacia o naţiune de frunte, dintru mai multe milioane alcătuită, care nu doreşte alta, numai ca printr-o mai mare culturăsă se poatăapropia de celelalte neamuri politice ale Europei. Ion Budai Deleanu

Noi considerăm realizarea unităţii noastre naţionale ca un triumf al libertăţii omeneşti. Vrem să întronăm pe aceste plaiuri libertatea tuturor neamurilor şi cetăţenilor. Iuliu Maniu

Nu dau dreptul nimănui din afară să se amestece în treburile noastre lăuntrice; cer, dimpotrivă, ca directivele politicii noastre interne să fie pur româneşti. Cu această concepţieşi în acest spirit am condus politica externă a ţării şi afirm că i-am asigurat o independenţă, cu privire la înrâuririle din afară, care n-a fost niciodată depăşită în trecut. Dar tocmai pentru că vreau ca românul să fie stăpân la el acasă, doresc să găsească el singur, în plina lui suveranitate, normele cele mai bune pentru păstrarea unităţii noastre naţionale. Nicolae Titulescu

Politiceşte putem fi despărţiţi, dar unitatea noastră de rasă şi de limbă e o realitate atât de mare şi de energică, încât nici ignoranţa, nici sila n-o pot tăgădui… Azi limba este una, azi datina e una, rasa e una şi etnologic e unul şi acelaşi popor, care nu mai doarme somnul pământului şi al veacurilor. Mihai Eminescu

Singura cale dreaptă şi cinstită este cea a deplinei sincerităţi, a deplinei recunoaşteri a adevărului şi întemeind statul pe baze cu adevărat democratice, cu adevărat creştine, cu adevărat wilsoniene. Şi atunci, când vom avea drepturi egale, ne vom întâlni cu naţiuni egale. Ne vom putea întinde mâna şi pentru viitor, dar între oprimatori şi oprimaţi, niciodată nu au existat raporturi sincere. Trebuie deci să tindem să avem cu toţii drepturi şi ranguri egale şi să fim liberi, dându-se posibilitatea fiecărei naţiuni din Ungaria să-şi întemeieze organizaţia naţională, pentru ca să aveţi cu cine trata, nu în cadrele strâmte ale acelei ţări, pentru că marea problemă nu poate fi rezolvată de politicieni cu vederi strâmte, care se numeau – cu atâta predilecţie – bărbaţi de stat. Această problemă, acum internaţionalizată, e chestia de onoare a omenirei, care trebuie rezolvată cinstit. Şi să ştiţi că aici nu vorbeşte modesta mea persoană, ci naţiunea română a vorbit prin mine, şi că în aceste clipe istorice fiecare român simte la fel cu mine şi inima fiecărui român e pătrunsă de aceleaşi sentimente, de aceleaşi credinţe şi speranţe, cărora eu le-am dat expresie. Alexandru Vaida

Poporul românesc însă, în imensa lui majoritate, făcea istorie. Odată eliberat de sub jugul oligarhiei maghiare, mergea ca un fluviu umflat de bogaţii săi afluenţi, cu un avânt pe care nicio forţă nu l-ar fi putut opri, pentru a se contopi cu marea, cu fraţii lui liberi din ţara independentă, mergea unde îl ducea istoria şi soarta destinului său. Tiron Albani

Toată România să fie liberă, toată naţia română să alcătuiască un singur stat, un singur popor de fraţi… Nu uitaţi că numai când vom fi un singur trup, precum suntem şi un singur suflet, vom fi liberi. Braţele noastre vă sunt deschise, deschideţi-ne şi pe ale voastre, veniţi spre noi, precum venim spre voi, veniţi să formăm o singura naţie, o singură Românie, care va fi atât de tânără, mare şi puternică, încât Europa toată va recunoaşte. Dimitrie Bolintineanu

Toate ţările locuite de români trebuie să se numească îndeobşte România şi să formeze un stat, pentru că toate sunt patria românilor şi pentru ca toţi patrioţii români, locuitori pe dânsele, formează naţiunea românească care să fie una şinedespărţită. Gazeta Constituţionalul

Unirea principatelor, suveranitatea statului român ... să străbată munţii, câmpiile, văile şi dealurile noastre, să umple aerul, să răsune până în unghiurile pământului cele mai îndepărtate ca lumea întreagă să se încredinţeze că unirea este suflarea poporului român, că este glasul României. Unirea principatelor nu era o unire de elemente eterogene; ea era o unire de români cu români. Moldovenii şi muntenii sunt un singur neam o singură familie; ei nu sunt nici munteni, nici moldoveni, ci numai români. Dimitrie Brăteanu

Unirea românească nu este legată de anumite momente, ci este zbaterea sufletească necontenită a unui întreg popor, creat unitar pentru a trăi şi pentru a rămânea în aceeaşi unitate neîntreruptă, este în mare parte şi întruparea unei epoce de renaşterenaţională. Unirea este întruparea în aceste timpuri a unui drept câştigat din moşi strămoşi, care trebuie să ne inspire în fiecare moment ajutându-ne să deosebim căile cele bune, care trebuiesc urmate, de căile rele, împotriva cărora orice conştiinţă românească trebuie să se îndrepte cu hotărâre! Nicolae Iorga

Unirea trebuie să înflorească totdeauna între români şi ca mijlocul cel dintâi al revendicării şi conservării libertăţii naţionale, a cărei lipsă nu o poate împlini niciun alt mijloc, fără de unire. De aici se cunoaşte necesitatea ca adunarea să se lege solemn cu jurământ în numele întregii naţiuni că, precum e unită astăzi pentru un scop în această adunare, aşa va rămânea unită în etern; va apăra existenţa şi libertatea şi va lucra pentru cultura şi fericirea naţiunii întregi cu puteri unite. Uniunea, întărită în acest chip, va forma o putere naţională, care va câştiga respectul naţiunii române chiar în faţa altora, care până acum n-au recunoscut nicio obligaţiune către români. Simion Bărnuţiu

Unirea tuturor românilor într-un singur stat a trebuit să vie. S-a înfăptuit prin suferinţe şi sacrificii. Istoria se face prin legile firii mai presus decât orice putere omenească, dar obiectul şi mijlocul acestei legi este bietul om muritor. Fericiţi suntem noi românii de azi, că prin noi istoria săvârşeşte actul măreţ al Unirii tuturor românilor într-un singur stat şi prea fericiţi suntem, că norocul tocmai acum a destinat statului român domnia unui Rege mare, care a înţeles chemarea sfântă a istoriei şi s-a făcut luceafăr conducător al sufletului românesc. Vasile Goldiş către Regele Ferdinand I cu prilejul înaintării Actului Unirii

Unitatea naţională fu visarea iubită a voievozilor noştri cei viteji, a tuturor bărbaţilor noştri cei mari, care întrupară în sine individualitatea şi cugetarea poporului spre a o manifesta lumei. Pentru dânsa ei trăiră, munciră, suferiră şi muriră. Pentru dânsa Mircea cel Bătrân şi Ştefan cel Mare se luptară toată viaţa lor îndelungată şi traseră asupră-le năvălirea îngrozitoare a turcilor, pentru dânsa Mihai cel Viteaz cade ucis în Câmpia Turzii, pentru dânsa Şerban Cantacuzino bea otravă, pentru dânsa Horia moarte cumplită pe roată suferi. Nicolae Bălcescu

Unitatea naţională mai înainte de toate! Celelalte se vor face când vom vorbi de o singură naţiune, de un singur teritoriu românesc… nu există azi români care să nu ceară aceasta cu impetuozitate vulcanică. În faţa acesteia dispar toate veleităţile, toate consideraţiile de ordin particular. Acum e momentul să împlinim visul nostru de veacuri. Un viitor de aur pentru românime vrem să creiem. Un bloc unitar şi puternic, ca tiranii de ieri nicicând să nu-şi poată întinde mâna peste capetele noastre, cercând să ne oprească pe noua cale pe care mergem. Octavian Prie

Unitatea politică este consecinţa logică a trecutului nostru istoric şi o absolută necesitate, un drept indiscutabil ieşit din unitatea noastră etnică, având aceeaşi limbă şi cultură, aceleaşi tradiţii şi aspiraţii. Iuliu Maniu

Mai multe citate despre unire puteţi găsi accesând articolul: Citate despre unire şi unitatea românilor