Duminică, 13 Aprilie 2014 18:43

Serbare de Pasti

 

serbare de pastiSala unde va avea loc serbarea și sceneta de Paști va fi decorată cu motive simbolice ale acestei sărbători. Copiii vor fi și ei îmbrăcați adecvat.

 

Un copil: Bine aţi venit la serbarea noastră dedicată celei mai mari sărbători creştine „Invierea Domnului nostru Iisus Hristos!"

 

Alt copil: Prin învierea Sa, Domnul nostru lisus Hristos a biruit moartea pentru totdeauna, a adus speranță oamenilor şi nădejde în viața veșnică.

 

Toți copiii: (versuri de Zorica Laţcu - poezia Sonet)

Ne-am pomenit în plină primăvară

Din cer lumina picură, ca mierea

Coboară peste câmpuri tămâierea

Din ruga cald-a vântului de seară.

 

Din clopote de floare, învierea

Răsună-n zvonuri de mireasmă rară

Şi păsările toate se-mbătară

De cântece, mai dulci ca mângâierea.

 

Prezentator 1: Duminică, foarte de dimineaţă, femeile purtătoare de mir au venit la mormânt şi au găsit piatra răsturnată de pe mormânt şi intrând nu au mai găsit trupul Domnului Iisus.

 

Prezentator 2: Şi fiind ele nedumerite de aceasta iată doi bărbaţi au stat înaintea lor, în veşminte strălucitoare. Şi înfricoşându-se ele şi plecându-şi feţele la pământ, au zis aceia către ele:

 

Un copil: „De ce căutaţi pe Cel viu printre cei morţi? Nu este aici, a înviat. Aduceti-vă aminte cum v-a vorbit, fiind încă în Galileea. zicând că Fiul Omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor păcătoşi şi să fie răstignit, iar a treia zi să învieze."

 

Prezentator 2: Şi ele şi-au adus aminte de cuvintele Lui. Şi întorcându-se de la mormânt, au vestit toate acestea celor unsprezece şi tuturor celorlalţi. Dar ei nu au crezut. Atunci Petru sculându-se a alergat la mormânt şi, plecându-se, a văzut giulgiurile singure zăcând şi a plecat, mirându-se în sine de ceea ce se întâmplase.

 

Corul: Hristos a înviat din morţi cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le!

 

Un copil: Iisus,, S-a arătat femeilor mironosiţe, zicându-le:

 

Toţi copiii: „Bucuraţi-vă!"

 

Alt copil: S-a arătat apoi sfinţilor Apostoli intrând prin uşile încuiate şi zicându-le:

 

Toţi copiii: „Pace vouă!"

 

Alt copil: De asemenea 1-a încredinţat pe Toma de slăvita Sa înviere, arătându-i mâinile şi coasta Sa. Văzând aceasta, Toma a căzut cu faţa la pământ şi I s-a închinat zicând:

 

Toţi copiii: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!"

 

(Ceea ce urmează e o mica piesă de teatru. Roluri: povestitori 1 şi 2, lisus, Luca şi Cleopa):

 

Povestitorul 1: S-a arătat sfinţilor Apostoli la Marea Tiberiadei unde lisus a mâncat fagure şi miere şi peşti, ca să-i încredinţeze că El este cu adevărat.

 

Povestitor 2: S-a arătat timp de patruzeci de zile la peste cincisute de oameni din Tara Sfântă.

 

Povestitor 1: Şi lui Luca şi Cleopa, ucenicii Mântuitorului, li s-a descoperit lisus după Inviere. Cei doi mergeau spre Emaus şi vorbeau despre patimile şi moartea Domnului. Iisus însuşi, pe când vorbeau ei şi se întrebau, S-a apropiat şi mergea împreună cu ei. Dar ochii lor erau ţinuţi ca să nu-L cunoască şi El a zis către ei:

 

lisus: „Ce sunt cuvintele acestea pe care le schimbaţi unul cu altul?"

 

Cleopa: „Tu singur eşti străin în Ierusalim şi nu ştii cele ce s-au întâmplat în el zilele acestea?"

lisus: „Ce s-a întâmplat?"

 

Luca: „Nu ai aflat cele ce s-a întâmplat cu lisus Nazarineanul, care era prooroc puternic în faptă şi în cuvânt înaintea lui Dumnezeu şi a întregului popor? Cum L-au osândit la moarte şi L-au răstignit arhiereii si mai marii noştri...!?"

 

Cleopa: „Iar noi nădăjduiam că El este Cel ce avea să izbăvească pe Israel, şi cu toate astea, astăzi este a treia zi de când s-au petrecut acestea..."

 

Luca: „Dar şi nişte femei de ale noastre ne-au spăimântat ducându-se dis-de-dimineaţă la mormânt, şi negăsind trupul Lui, au venit zicând că au văzut arătare de îngeri, care le-au spus că El este viu..."

 

Cleopa: „Iar unii dintre noi s-au dus la mormânt şi au găsit aşa precum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut."

 

lisus: „O nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima ca să credeţi toate câte au spus proorocii! Nu trebuia; oare, ca Hristos să pătimească acestea şi să intre în slava Sa?"

 

Povestitor 1: Şi începând de la Moise şi de la toţi proorocii, le-a tâlcuit lor, din toate Scripturile cele despre El. Şi s-au apropiat de satul unde se ducea, iar EI se făcea că merge mai departe. Dar ei, îl rugau stăruitor:

 

Luca:

Rămâi cu noi străine,

Căci ziua-i pe sfârşite,

Să nu te-ncumeţi noaptea

Pe drum necunoscut.

La noi găsi-vei masă

Şi adăpost aici

Aşa ni-i obiceiul!

Şi vrem să nu ni-l strici.

Rămâi, că din Emaus

Mai e drum lung şi greu.

 

Povestitor 2:

Şi-aşa-L înduplecară

Tot stăruind mereu.

 

Povestitor1: Şi, când a stat împreună cu ei la masă, luând EI pâinea, a binecuvântat-o şi frângând, le-a dat lor. Şi s-au deschis ochii lor şi L-au cunoscut; şi EI s-a făcut nevăzut de ei.

 

Povestitor 2: Şi au zis unul către altul:

 

Cleopa: „Oare nu ardea în noi inima noastră, când ne vorbea pe cale şi când ne tâlcuia Scripturile?"Şi în ceasul acela sculându-se, s-au întors la Ierusalim şi au găsit adunaţi pe cei unsprezece şi pe cei ce erau împreună cu ei, care ziceau că a înviat cu adevărat Domnul si S-a arătat lui Simon. Şi ei au istorisit cele petrecute pe cale şi cum a fost cunoscut de ei la frângerea pâinii.

 

Corul:

E ziua învierii

Popoarelor veniţi,

În inimă şi cuget

Lumina s-o primiţi.

 

Cântări de biruinţă

S-aducem lui Hristos,

Că din robia morţii

Cu moartea Lui ne-a scos.

 

La straja dimineţii

Un înger luminat,

Femeilor le spuse

Că Domnul a-nviat.

 

Femeile îndată

Cu sufletul curat,

Vestesc în lumea-ntreagă

Hristos a înviat!

 

Un copil:

Bucuroşi

Ne-am întors, apoi acasă,

Şi ne-am aşezat la masă.

Apoi mult ne-am veselit

Ouă roşii am ciocnit.

 

Corul:

O, ce zile luminoase,

O, ce Paşti mari şi frumoase,

O, ce zile mari vestite,

O, ce Paşti mari şi sfinţite.

Slavă Domnului.

 

Doamne, Te milostiveşte

Şi pe noi ne-nvredniceşte

Raiul toţi să-1 dobândim

Şi în veci să Te slăvim.

Slavă Domnului.

 

Un copil:

Paștile cele sfinte

Astăzi nouă sunt iubite.

Paștile cele cinstite,

Paștile prea strălucite,

Paștile, Mântuitorul

Hristos, Răscumpărătorul

Paștile mari şi cereşti,

Paștile dumnezeieşti.

 

Alt copil:

Paștile care-au deschis,

Raiul, care-a fost închis.

Paștile, care sfinţesc, întreg neamul creştinesc.

Paștile de bucurie,

Paștile de veselie.

Cântând să ne bucurăm

Şi să ne îmbrăţişăm.

 

Corul:

Hristos din morţi a înviat

Hristos a înviat (bis)

Şi lumea-ntreagă a luminat,

Adevărat a înviat.

 

O, Doamne-al lumii împărat

Hristos a înviat (bis)

Ne izbăveşte de păcat,

Adevărat a înviat.

 

Un copil:

Paștile, praznic frumos

Al învierii lui Hristos,

Paștile care se suie

La cereasca-mpărăţie.

Paștile dăruitoare

De bucuria prea mare,

Apostolilor măriţi

Şi-ntru totul preacinstiţi.

 

Corul:

Eu sunt învierea

Şi viaţa,

Cel ce crede-n Mine

Viu, viu va fi.

De va şi muri.

Cel ce crede-n Mine

Viu, viu va fi.

Aşa Te ştim noi, Doamne

Hristos adevărat Tu eşti,

Cel ce-ai venit în lume,

Ca sa ne mântuieşti.

 

Trei copii recită pe rând versuri din poezia „Hristos a înviat”, de Alexandru Vlahuță.

 

Alt copil:

Şi mulţi cu pietre îl alungă,

Şi râd de el ca de-un smintit

Iisus zâmbeşte tuturor

Atotputernic şi smerit!.

 

El orbilor le dă lumină

Şi muţilor le dă cuvânt,

Pe cei infirmi îi întăreşte

Pe morţi îi scoală din mormânt.

 

Un copil:

Şi tuturor deopotrivă

Împarte darul Lui ceresc,

Şi celor care cred într-însul

Şi celor ce-L batjocoresc.

 

Urască-l cei fărădelege,..

Ce-i pasă Lui de ura lor!

El a venit s-aducă pace

Şi înfrăţirea tuturor!

 

Alt copil:

Din toată lumea asupriţii

În jurul Lui s-au grămădit;

Şi vijeliile de patimi

La glasul Lui au amuţit;

 

„Fiţi blânzi cu cei ce vă insultă

Iertaţi pe cei ce vă lovesc!

Iubiţi pe cei ce-n contra voastră

Cu vrăjmăşie se pornesc."

 

Corul:

Din mormântu-ntunecat

Azi Hristos a-înviat

A-nviat, a-nviat,

Lumea iar s-a luminat.

 

Păsările ciripesc

Toate florile-nfloresc.

Înfloresc, înfloresc

Paștile sărbătoresc.

 

Să cântăm cu-adevărat

Azi Hristos a înviat,

A-nviat, a-nviat

Viaţă veşnică ne-a dat.

 

Un copil:

Ce bine, câtă fericire,

Şi câtă dragoste-ai adus!

Şi oamenii drept răsplătire,

Pe cruce-ntre tâlhari te-au pus.

 

Alt copil:

S-au veselit necredincioşii

C-au pus luminii stăvilar

Ci ea s-a întărit în focul

Durerilor de la calvar.

 

Un copil:

Şi valurile-i neoprite,

Peste pământ se împânzesc,

Ducând dreptate şi iubire,

Şi pace-n neamul omenesc.

 

Voi toţi ce-aţi plâns în întuneric

Şi nimeni nu v-a mângâiat

Din lunga voastră-ngenunchere;

Sculaţi... Hristos a înviat!

 

Un copil:

Ceata creştinilor, dulce Fecioară

Plină de dragoste,

Azi te-nconjoara

Cu dragă inimă vin şi eu

Maică primeşte-mă sub scutul tău.

 

Corul: Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune, pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

 

Un copil:

Cu Iisus de-a pururi, lângă crucea Sa,

Viaţa mea întreagă, să rămân aş vrea

El făcu din mine, un copil iubit,

O, ce bine-mi pare căci El m-a iubit.

 

Alt copil:

Ştiu că mă iubeşte, cu fierbinte zel

O, cât cred aceasta, când mi-o spune El

Sunt un om nevrednic, dar El m-a chemat

Pentru a mea salvare, Crucea a purtat.

 

Un copil:

Pot să spun Părinte, azi lui Dumnezeu

Ştiu că eşti cu mine şi că eşti al meu

O! desăvârşită e lucrarea Ta

Eu pe veci Iisuse, Ţie-ţi voi cânta.

 

Corul:

Să faci, o, Iisuse, din inima mea

O harfa divină să cânţi tu în ea,

În corzile sfinte să sune mai lin

Acordul iubirii măreţ şi senin.

 

Să faci, o, Iisuse din inima mea

Cădelniţă sfântă să ardă în ea,

Tămâia iubirii cu focul ceresc

Ca pururi în lume cu ea să trăiesc.

 

Să fie, Iisuse şi inima mea,

Să fie întruna ca inima Ta

Izvor de lumină, de milă, de har

Mereu tot mai plină pe-al jertfei altar.

 

Prezentator 1: Mântuitorul zice: „Eu sunt învierea şi Viaţa, cel ce crede în Mine viu va fi, chiar de va muri." Şi noi credem în Acela care este „Calea Adevărul şi Viaţa". Prin El avem viaţă. „în El ne mişcăm şi suntem.

 

Prezentator 2: La fel ca la Crăciun, mesajul Sărbătorii Sfintelor Paşti este acela de a avea mai multă iubire, mai multă milă şi răbdare faţă de orice semen al nostru. Mesajul e acela de a fi mai buni, mai iertători; mai darnici!

 

Prezentator 1: Fiecare dintre noi, prin ceea ce face, prin ceea ce rosteşte, prin ce promovează poate deveni fie salvatorul duhovnicesc sau fizic al semenului său, fie unealtă de nimicire a aproapelui. Din iubire nemărginită, Iisus ne-a salvat pe toţi din moarte la viată.

 

Prezentator 2: De fiecare dintre noi depinde aşadar, ca învierea lui Hristos să reverse neîncetat lucrarea ei de viaţă dătătoare în sufletele noastre, ale tuturor. Dea Bunul Dumnezeu ca la Slăvitul Praznic al învierii Domnului să putem zice: „fraţilor" şi celor ce ne urăsc pe noi. Şi aşa să cântăm imnul triumfal al biruinţei vieţii asupra morţii.

 

Toți copiii în cor:

Hristos a înviat!